SlovenskýEnglish

Dane a poplatky

Obecné zastupiteľstvo v obci Kapišová dňa 20.12.2022 schválilo pre rok 2023 tieto dane:

Dane

Obec vyberá dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

  • daň za TKO (tuhý komunálny odpad) - 14,00 € osoba/rok
  • daň za psa - 4,00 € pes/rok (od poplatku sú oslobodení dôchodcovia žijúci sami v rodinnom dome)