SlovenskýEnglish

Územné plánovanie a výstavba

Do roku 2005 nemala obec Kapišová spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu. V roku 2005 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR z fondov EÚ bola schválená obci dotácia v celkovej výške 447.422,-Sk na projekt s názvom "Obec Kapišová - územný plán". Preto na základe zmluvy zo dňa 24.02.2006, objednala obec spracovanie územného plánu obce v zmysle zákona SNR č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.

Nadobudnutím účinnosti stavebného zákona č. 50/76 Zb. zákonom NR SR č. 237/2000 Z.z. od 1. 8. 2000 v zmysle § 21, ods. 2 cit. zákona je možné u obcí, ktoré majú menej ako 2 000 obyvateľov upustiť od spracovania konceptu.

Na základe schváleného Zadania v zmysle § 20 stavebného zákona sa môže pristúpiť k spracovaniu návrhu územného plánu.

Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce Kapišová je spracované v zmysle zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Rozsahom a podrobnosťami zodpovedá Zadanie § 8 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácií.

Zadanie bolo vypracované v spolupráci s Obecným úradom a zastupiteľstvom obce Kapišová.

Návrhovým obdobím územného plánu je rok 2020. Bilančné údaje zo sčítania obyvateľstva v roku 2001 budú v územnom pláne podkladom pre riešenie.

V polovici roku 2007 bol dokončený a schválený územný plán obce Kapišová.

Hlavným cieľom územného plánu bolo navrhnúť koncepciu funkčného a urbanistického rozvoja obce v súvislosti s akceptovaním jej polohy mimo ťažísk osídlenia a s tým súvisiacim umocnením funkcie rekreácie a cestovného ruchu.

Ďalej bola potreba stanovenia limitov a regulatívov, ktoré budú určovať optimálny vývoj obce s rešpektovaním zachovania a skvalitnenia stavu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.